Druhá výzva PECS

Druhá výzva PECS

Poznámka: pre lepšie pochopenie textu, prečítajte si prosím všeobecné informácie k projektovým výzvam.

 

Termíny výzvy sú nasledovné:

  • 15. júl 2016  –  zverejnenie výzvy v systéme EMITS
  • 3. október 2016  –  deadline na predkladanie projektov
  • 15. december 2016  –  vyhodnotenie žiadostí o financovanie projektov expertnou skupinou ESA
  • máj 2017  –  uzatvorenie zmlúv medzi ESA a úspešnými žiadateľmi

Témy výzvy

Projekty môžu byť podávané v nasledovných témach (uvádzame v pôvodnom anglickom znení):

  1. Flight HW activities related to ESA missions (payloads or subsystems, satellite platform technologies or sensors, ..)
  2. R&D activities(technology demonstrations, industrial processes qualification/certification), SW & HW products
  3. Applications, products & services making use of space infrastructure (Galileo, Copernicus, …)
  4. Preparatory activities (paper studies: feasibility studies, market surveys, user requirements) related to ESA programmes
  5. Awareness and education activities

Tieto témy sú ďalej obmedzené z hľadiska maximálneho možného rozpočtu, úrovne zrelosti technológie TRL ako aj preferovanom type nositeľa projektu (tzv. “prime contractor”):

  Max budget per project  TRL* Leadership (prime contractor)
a) Flight HW 400 kEur 3 – 5 Industry, for space science missions also academia
b) R&D 200 kEur 2 – 4 For TRL 3 and higher, industry. Below TRL 3 also academia.
c)Apps, products & services 150 kEur 4+ Preferably industry
d) Preparatory   75 kEur Any Academia or industry, but ESA missions related by industry
e) Education  50 kEur Any Academia, industry or any other institution (university, NGO, …)

 

* Technology Readiness Level, tj. Úroveň zrelosti technológie. Počiatočným TRL sa rozumie úroveň pred začatím projektu, cieľové TRL sa má dosiahnuť dokončením projektu.

Dňa 17. júna sa konal tzv. brífing day s expertmi ESA, kde boli účastníkom podrobne vysvetlené formálne a technické požiadavky na podávanie projektov. Potenciálni predkladatelia projektov mali tiež možnosť zúčasniť sa uzavretých bilaterálnych konzultácií s expertmi ESA o vhodnosti resp. rámcovej akceptovateľnosti projektového zámeru.

Z tohoto podujatia je k dispozícii je aj podrobná prezentácia:


2nd-pecs-ppt-firstpage

Doporučené ďalšie zdroje:

General Studies Programme

Technology Research Programme

Cosmic Vision (Space Science Programme)

Robotic Exploration

General Support Technology Programme

Earth Observation

GNSS Evolution Programme

Advanced Research in Telecommunications Systems (ARTES)