Vzdelávanie a kariéra

Vzdelávanie a kariéra

Výskum vesmíru a kozmické technológie sú nepochybne veľmi zaujímavou oblasťou. Nesú v sebe dobrodružný náboj z poznávania prírodných javov a celých nových svetov. Kariéra technológa či inžiniera v oblasti aerospace je navyše lukratívna aj po finančnej stránke. Napriek tomu trpí Európa skôr nedostatkom takto kvalifikovaných ľudí.

Na týchto stránkach preto nájdete informácie o možnostiach vzdelávacích aktivít pre študentov stredných a vysokých škôl: letné školy, odbornú činnosť v ročníkových či diplomových prácach, štipendijné stáže, a pod. Pre mladých profesionálov a univerzitných absolventov prinášame tiež informácie o kariérnych príležitostiach v oblasti SPACE. Okrem aktivít, ktoré sú uvedené na tejto stránke tiež doporučujeme sledovať články portálu so značkou “education“, v ktorých sa dočítate o ďalších príležitostiach pre študentov a učiteľov.

Doporučujeme priebežne sledovať aj naše články so značkou “education“.

Stredoškolské aktivity

Študenti stredných škôl sa môžu zapojiť do dlhoročnej česko-slovenskej súťaže s názvom “Expedícia Mars“, v ktorej sa študenti vo veku 13-18 rokov môžu uchádzať o simulovaný let do vesmíru v priestoroch interaktívneho Euro Space Centre v Belgicku.

Pilotné kurzy “Kozmonautika pre stredné školy” tiež organizuje bilingválne gymnázium Milana Hodžu v Sučanoch a bilingválne gymnázium C.S. Lewisa v Bratislave.

Vysokoškolské aktivity

Európska vesmírna agentúra disponuje širokou ponukou vzdelávacích programov pre univerzity. Všetky podrobnosti nájdete na dedikovanej stránke “ESA Education”. Za zmienku stojí predovšetkým možnosť zúčastniť sa ročnej stáže v ESA v rámci programu “Young Graduate Trainee” či možnosť využitia pádových veží, centrifúg a parabolických letov v rámci programu Drop / Spin / Fly your thesis, určených pre bakalárske, magisterské a doktorské práce.

Angažovať sa možno aj v svetovom študentskom združení Space Generation Advisory Council.

Možnosti štúdia v oblasti SPACE u nás a v zahraničí

V slovenskej republike možno študovať obory ako astronómia, astrofyzika, kozmická fyzika, fyzikálne inžinierstvo, či už na FMFI UK v Bratislave či UPJŠ v Košiciach, na LF TUKE v Košiciach sa pripravujú aj kurzy Kozmické technológieZáklady kozmických letov. Špecializovaný kurz “Education for Space” vzniká aj na FEI STU v Bratislave.

Z veľkého množstva zahraničných možností vyberáme aspoň astrofyzikálne smery na MFF UK v Prahe a Masarykovej univerzite v Brne , tiež odbor “Letecké a kosmické systémy” a “Letectví a kosmonautika” na Strojníckej fakulte ČVUT v Prahe, kde je možné zúčastniť sa aj medzinárodného programu “Space Master“.

Veľmi kvalitné vzdelanie možno získať na Technickej univerzite v holandskom Delfte či na International Space University v Štrasburgu.

Kariérne príležitosti

Slovensko zatiaľ nie je plným členom ESA. Znamená to, že naši občania sa zatiaľ nemôžu uchádzať o pracovné miesta v tejto inštitúcii. Istou možnosťou sú však dočasné stáže v ESA pre mladých absolventov.

Existuje však veľa pracovných pozícií v oblasti SPACE, vhodných aj pre občanov Slovenska, a to v najrôznejších odvetviach. Jedným z portálov, prostredníctvom ktorého európske SPACE spoločnosti voľné pracovné miesta inzerujú, je aj stránka Space-Careers.com.