Voliteľné programy

Voliteľné programy

 

Slovenská republika, zastúpená MŠVVaŠ SR, sa počas ministerskej Rady ESA v novembri 2022 prihlásila k účasti na týchto voliteľných programoch ESA:

Program pozorovania Zeme,

Pozorovanie Zeme – (Earth Observation / EO) berúc do úvahy značnú úlohu diaľkového pozorovania Zeme pre pochopenie fungovania zemského systému a jeho vývoja, najmä v súvislosti s klimatickými zmenami a inými environmentálnymi problémami, nadobúda program pozorovania Zeme FutureEO mimoriadny význam, nakoľko je hlavným vedeckým, výskumným a vývojovým programom pozorovania Zeme ESA a zameriava sa na všetky prvky a oblasti pozorovania Zeme. Zároveň tvorí základ pre inovatívne vesmírne technológie, ktoré pripravujú všetky budúce misie EO a implementáciu najmodernejších satelitných misií v oblasti vied o Zemi.

Program všeobecnej technickej podpory

ESA poskytuje strategické vedenie a výučbu v rámci celej škály tzv. úrovne technologickej vyspelosti (TRL) pre európsky inštitucionálny a komerčný vesmírny sektor. Už takmer 30 rokov trvajúci úspešný program GSTP General Support Technology Programme (Program všeobecnej technickej podpory) sa neustále vyvíja, aby riešil súčasné strategické trendy a inovácie v oblastiach ako digitalizácia, umelá inteligencia, kybernetická bezpečnosť a vesmírna solárna energia.

Program pre vesmírnu bezpečnosť

Vesmírna bezpečnosť – Program vesmírnej bezpečnosti (Space Safety Programme (S2P)) ako nasledovník programu Space Situational Awareness Programme (SSA) sa usiluje o ochranu Zeme, ľudstva a majetku pred nebezpečenstvami pochádzajúcimi z vesmíru. Predstavuje nové misie a berie do úvahy aj nárast komerčných aktérov pôsobiacich v rámci novovznikajúcich trhov.

 

– Program komercializácie s úmyslom založenia ESA Business Incubation Centre (ESA BIC) na Slovensku. Komercializácia – cieľom programu ScaleUp je podpora inovácií a komercializácie v európskom vesmírnom sektore (prostredníctvom svojho prvku INNOVATE) a podpora rozvoja hospodárskych subjektov s dôrazom na nové a vznikajúce vesmírne trhy (prostredníctvom svojho prvku INVEST).

 

Účasť v spomínaných voliteľných programoch vyplýva zo spôsobilostí slovenských entít reálne preukázaných počas doterajšej spolupráce s ESA a je v súlade s jej odporúčaniami, ako aj so schváleným rozpočtom v zmysle uznesenia vlády SR č. 635/2020.