Všeobecné informácie k projektovým výzvam

Všeobecné informácie k projektovým výzvam

Program PECS

Najjednoduchším spôsobom pre slovenské výskumno-vývojové organizácie (univerzity, výskumné ústavy, súkromné firmy a pod.), ako sa zapojiť do riešenia kozmických projektov, je podať žiadosť v rámci projektových výziev vyhlasovaných pre Slovenskú republiku agentúrou ESA v rámci programu PECS (z anglického „Plan for European Cooperating States“).V tomto programe je vyčlenených celkovo cca 7,5 miliónov Eur na obdobie rokov 2015 – 2020 na financovanie slovenských kozmických projektov. Tieto projekty by však mali byť v dobrom súlade s plánmi a technologickými mapami ESA. Organizácia, ktorá chce predložiť PECS projekt, musí mať preto dobré znalosti o ESA a jej činnosti — najmä o projektoch, ktoré rieši a technológiách, ktoré používa či vyvíja. Na základe týchto vedomostí potom môže slovenská organizácia navhrnúť vhodný PECS projekt, ktorý bude ESA financovať.
V období rokov  2015 – 2020 uverejní ESA viacero projektových výziev na predkladanie slovenských projektov PECS (tzv. „PECS Call for Proposals“), pravdepodobne 5 až 6, teda približne každých 13 mesiacov:

 1. Prvá výzva (č. AO8224) bola otovrená od apríla do júna 2015.
 2. Druhá výzva (č. AO8673) bola otvorená od 15. júla do 3. októbra 2016.
 3. Tretia výzva bola otvorená od 30. októbra 2017 do 12. januára 2018.
 4. Štvrtá výzva bola otvorená od 3. decembra 2018 do 12. februára 2019.
 5. Piata výzva bola otvorená od 1. októbra 2019 do 2. decembra 2019.
 6. Šiesta výzva bola otvorená od 25. januára 2021 do 10. marca 2021.
 7. Siedma výzva je otvorená od 25. januára 2022 do 10. marca 2022.

Prehľad doterajších slovenských PECS projektov z prvej, druhej a tretej výzvy je k dispozícii v tejto prezentácii [pdf, 4 MB].

Špecifické podmienky pre podávanie PECS projektov

V PECS projektoch (a všeobecne v kozmických projetoch) sa používa špecifický slovník, informačné systémy, technické normy a pod. Pred podaním PECS projektu je preto dobré sa s nimi bližšie oboznámiť:

 • EMITS (Electronic Mailing Invitation to Tender System) – informačný systém pre podávanie žiadostí o projekt. Bez registrácie v systéme EMITS nie je možné projekty podávať. Registrácia prebieha uvedením podrobných informácií o žiadateľskej organizácii v niekoľkých formulároch, ktoré sú validované grafickým prvkom (semaforom, na ktorých je potrebné odstrániť červené signály). Registrácia je úspešne ukončená získaním tzv. „bidder code„, jedinečného identifikátora žiadateľa.
 • TRL (Technology Readiness Level) – tzv. „úroveň zrelosti technológie“. Jedná sa o ISO štandard pre klasifikáciu stavu vývoja danej kozmickej technológie na stupni od 1 (pozorovanie a popis fyzikálnych princípov technológie) do 9 (systém overený kozmickým letom). Prehľadný popis jednotlivých úrovní klasifikácie možno nájsť aj tu.
 • ECSS (European Cooperation on Space Standardisation) – komplexná sada technologických štandardov používaných v oblasti SPACE, ktoré sú zoskupené do štyroch hlavných vetví: Space engineering, Space project management, Space product assurance a Space sustainability.
 • ESTMP (European Space Technology Master Plan) – technologický roadmap Európskej vesmírnej agentúry, popisujúci súčasný stav používaných technológií a predpokladaný vývoj v najbližších rokoch.

Predkladatelia projektov by mali byť výlučne organizácie so sídlom v SR, v oddôvodnených prípadoch je možné alokovať maximálne 20% rozpočtu projektu do partnerskej organizácie mimo SR. Spoluúčasť na projektoch zo strany navrhovateľa je 0%, teda sa jedná o 100% financovanie projektov. Zálohová platba je maximálne 20%, ostatné platby prebiehajú podľa dohodnutých míľnikov. Jeden predkladateľ (v prípade univerzít sa jednotlivé fakulty považujú za separátne entity) môže v rámci jednej výzvy predložiť maximálne 2 nesúvisiace projektové návrhy, v ktorých figuruje ako primárny dodávateľ.

Ostatné projektové príležitosti

Okrem projektových výziev PECS sa slovenské výskumné a vývojové organizácie môžu uchádzať aj o financovanie projektov v rámci iniciatív EÚ Galileo, EÚ Copernicus či Horizon 2020 časť Space.