Komisia pre kozmické aktivity v SR

Komisia pre kozmické aktivity v SR

Za rozvoj kozmických aktivít v SR vrátane spolupráce SR s ESA je spoluzodpovedné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré za týmto účelom zriadilo medzirezortnú Komisiu pre kozmické aktivity v SR. Táto sa schádza približne dva razy do roka a prerokováva aktuálny stav a navrhuje ďalšie kroky.

Úlohy komisie

Štatút stanovuje komisii nasledovné úlohy:

 1. spolupodieľať sa na riadení spolupráce Slovenskej republiky s ESA vydávaním odporúčaní vo veciach vyplývajúcich zo Zmluvy o ECS a účasti Slovenskej republiky v programe ESA PECS (Plan for European Cooperating States – Plán pre európske spolupracujúce štáty),
 2. navrhovať, prerokúvať a posudzovať strategické materiály o rozvoji kozmických aktivít v Slovenskej republike a
 3. posudzovať projekty, ktoré žiadajú o financovanie z programu PECS a predkladať odporúčanie na schválenie ich financovania Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).

 

Zloženie komisie

Komisia je tvorená  zástupcami relevantných ministerstiev a má dva poradné orgány: vedeckú radu a podnikateľskú komoru.

Komisia pre kozmické aktivity

 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR,
 • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR,
 • Ministerstvo hospodárstva SR,
 • Ministerstvo obrany SR,
 • Ministerstvo životného prostredia SR,
 • Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR,
 • Ministerstvo zdravotníctva SR,
 • Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR,
 • národný delegát programu Horizont 2020 – priorita vesmír.

Vedecká rada

 • Slovenská akadémie vied
 • Univerzita Komenského v Bratislave,
 • Slovenská technická univerzita v Bratislave,
 • Žilinská univerzita v Žiline,
 • Technická univerzita v Košiciach,
 • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,
 • Technická univerzita vo Zvolene

Podnikateľská komora

 • Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií,
 • Zväz slovenských vedecko-technických spoločností,
 • IT asociácia Slovenska,
 • Zväz elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky,
 • Slovak Aerospace Cluster,
 • Klaster Automatizačnej techniky a robotiky AT+R.