Spolupráca s ESA

Spolupráca s ESA

Čo je ESA

Európska vesmírna agentúra (z angl. European Space Agency – ESA) je medzivládna organizácia, ktorá bola založená v roku 1975 za účelom výskumu vesmíru a vývoja kozmických technológií pre mierové účely. Popri americkej NASA, ruskom ROSKOSMOS a čínskom CNSA je jednou z najvýznamnejších vesmírnych agentúr sveta.

Medzi hlavné aktivity ESA patria:

 1. Vedecko-výskumná činnosť v oblasti fundamentálnej fyziky, astronómie a astrofyziky, výskum slnečnej sústavy a pod.
 2. Vzdelávacia činnosť prostredníctvom bohatého programu zameraného na študentov stredných i vysokých škôl.
 3. Technologický vývoj v oblastiach:
  – telekomunikácií, satelitnej navigácie,
  – diaľkového pozorovania Zeme,
  – nosných rakiet,
  – pilotovanej kozmonautiky,
  – a inžinierskej a operačnej činnosti.

ESA bola založená v roku 1975 podpísaním medzivládneho „Dohovoru o založení Európskej vesmírnej agentúry“  s  hlavným sídlom v Paríži, a s technologickými centrami v Španielsku (astronomické centrum ESAC), Holandsku (technologické centrum ESTEC), Taliansku (centrum pre pozorovanie Zeme ESRIN) a Nemecku (operačné centrum ESOC a centrum pre výcvik kozmonautov EAC). Svoj kozmodróm GSC má ESA v štáte Francúzska Guyana v Južnej Amerike pri meste Kourou.

Momentálne je ESA tvorená 22 členskými štátmi (Belgicko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Maďarsko, Nemecko, Rakúsko, Grécko, Írsko, Luxembursko, Taliansko, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko a Spojené kráľovstvo), ktoré svojimi členskými príspevkami tvoria rozpočet ESA vo výške takmer 4 miliardy Eur ročne. Ostatné európske krajiny sa nachádzajú v rôznych fázach prípravy na členstvo (viď ďalej). Asociovaným členom ESA je aj Kanada.

ESA spolupracuje na základe rámcovej dohody aj s Európskou úniou, a to na vybraných vesmírnych projektoch, predovšetkým na globálnom navigačnom satelitnom systéme Galileo, a na projekte pre monitorovanie životného prostredia Copernicus.

 

História spolupráce SR s ESA

Prvá fáza – štatút pozorovateľa (2010-2015)

V roku 2010 Slovenská republika podpísala s ESA rámcovú „Dohodu o spolupráci  / Cooperation agreement“, čím vstúpila do prvej etapy spolupráce s ESA. Na základe tejto dohody prebiehala medzi Slovenskou republikou a ESA vzájomná výmena informácií, účasť na školiacich programoch, výmena odborných pracovníkov a študentov, spolupráca pri organizovaní odborných seminárov a podobných podujatí. Slovenská republika je taktiež prizývaná ako pozorovateľ k rôznym rokovaniam ESA, predovšetkým na Radu ESA, ktorá je jej najvyšším riadiacim orgánom, ale i k špecializovaným poradným orgánom, napríklad pre satelitnú navigáciu, pozorovanie Zeme, a pod.

Druhá fáza – prvé projekty v rámci programu PECS (2015 – dnes)

Slovensko vstúpilo do druhej fázy spolupráce podpisom medzinárodnej „Zmluvy o európskom spolupracujúcom štáteEuropean Cooperating State Agreement“ dňa 16.2.2015, čím sa zaviazalo financovať prístupový program PECS (Plan for Euroepan Cooperating States), ktorý slúži na prípravu štátu na plné členstvo v ESA. V rámci tohoto programu sa slovenské výskumné a vývojové organizácie (výskumné ústavy, univerzity, firmy, atď.) môžu uchádzať o financovanie projektov v oblasti výskumu vesmíru a vývoja kozmických technológií.

V rámci programu PECS sa slovenské výskumné a vývojové organizácie môžu uchádzať o financovanie projektov oblasti výskumu vesmíru a vývoja kozmických technológií.

Tretia fáza – budúce plné členstvo

Po zavŕšení druhej fázy spolupráce, ktorú možno očakávať od roku 2020, bude Slovenská republika oprávnená uchádzať sa o plné členstvo v ESA pristúpením k medzinárodnému „Dohovoru o založení Európskej vesmírnej agentúry / ESA Convention„s trvalým vyčlenením financií zo štátneho rozpočtu na financovanie aktivít ESA. Slovensku sa tak otvoria dvere k obrovskému množstvu výskumných, vývojových a vzdelávacích programov, čím sa potenciál našej krajiny v oblasti SPACE bude môcť rozvíjať naplno.

 

Relevantná legislatíva pre oblasť vesmíru

 • Nariadenie (EÚ) č. 1285/2013. Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 1. (programy satelitnej navigácie Galileo a EGNOS)
 • Nariadenie (EÚ) č. 377/2014. Ú. v. EÚ L 122, 24.4.2014, s. 44. (program pozorovania Zeme Copernicus)
 • Rozhodnutie č. 541/2014/EÚ. Ú. v. EÚ L 158, 27.5.2014, s. 22. (iniciatíva Dohľad nad vesmírnym priestorom a jeho sledovanie – SST)
 • Oznámenie EK COM(2016) 705 final (Stratégia pre Európu v oblasti kozmického priestoru)
 • uznesenie vlády SR č. 524/2009 k návrhu na účasť SR na spolupráci s Európskou vesmírnou agentúrou
 • uznesenie vlády SR č. 840/2009 k návrhu na uzatvorenie Dohody medzi vládou SR a Európskou vesmírnou agentúrou o spolupráci vo výskume a využívaní kozmického priestoru na mierové účely
 • uznesenie vlády SR č. 579/2004 k návrhu na uzavretie Dohody o podpore, poskytovaní a používaní satelitných navigačných systémov GALILEO a GPS a príslušných aplikácii
 • Koncepcia vesmírnych aktivít v SR schválená 24. júna 2019 na Rade vlády SR pre VTI

 

Zmluvy medzi SR a ESA

Slovenská republika podpísala v roku 2010 rámcovú „Dohodu o spolupráci  / Cooperation agreement„, ktorá bola v roku 2015 nahradená aktuálnou „Zmluvou o európskom spolupracujúcom štáteEuropean Cooperating State Agreement„.

 

Zmysel zapojenia SR do spolupráce s ESA

Spolupráca s ESA má pre Slovenskú republiku niekoľko zásadných prínosov:

1. Zvyšovanie priemyselných kapacít na dodávku high-tech produktov a služieb
Programy ESA možno z hľadiska priemyslu považovať za medzištátne programy zamerané na zvyšovanie konkurencieschopnosti, transferu technológií a vznik inovácií v oblasti vesmírnych produktov a služieb, ktoré je možné po ich úspešnom osvojení si danou firmou použiť aj v čisto komerčných oblastiach – predovšetkým v telekomunikačných, navigačných, no i ďalších odvetviach. Výrazne to preto prospeje budovaniu vedomostnej ekonomiky. Poslanec Európskeho parlamentu Aldo Patriciello napríklad uviedol, že priemysel v oblasti kozmického priestoru vytvára len v Európe obrat vo výške 5,4 mld. EUR a zamestnáva viac ako 31 000 vysoko kvalifikovaných ľudí.

2. Zapojenie výskumných ústavov a univerzít do medzinárodných vedecko-výskumných projektov prvotriednej kvality
Vedecké programy ESA sú výsledkom celoeurópskeho vedeckého konsenzu v otázke aktuálnosti a užitočnosti vedeckých výsledkov. Mnohé vedecké výsledky realizované v rámci programov ESA sú preto globálneho významu, a jednotlivé projekty držia v mnohých prípadoch celosvetové prvenstvá. Zapojením slovenských vedeckých organizácií do týchto medzinárodných projektov preto napomôže ďalšiemu rastu výskumu v Slovenskej republike na svetovú úroveň.

3. Zvyšovanie záujmu mladej generácie o vedu a štúdium technických a prírodovedných smerov
Cielenými vzdelávacími programami a tréningovými aktivitami motivuje ESA stredoškolských i vysokoškolských študentov k ďalšiemu štúdiu fyziky, elektrotechniky, strojného inžinierstva, ale aj biológie či lekárskych vied. Široké spektrum činností ESA vyžaduje množstvo kvalifikovaných pracovníkov, ktoré ESA cielene vyhľadáva a zaškoľuje ich na svoje budúce aktivity.