Spolupráca s ESA

Spolupráca s ESA

Čo je ESA

Európska vesmírna agentúra (z angl. European Space Agency – ESA) je medzivládna organizácia, ktorá bola založená v roku 1975 za účelom výskumu vesmíru a vývoja kozmických technológií pre mierové účely. Popri americkej NASA, ruskom ROSKOSMOS a čínskom CNSA je jednou z najvýznamnejších vesmírnych agentúr sveta.

Medzi hlavné aktivity ESA patria:

 1. Vedecko-výskumná činnosť v oblasti fundamentálnej fyziky, astronómie a astrofyziky, výskum slnečnej sústavy a pod.
 2. Vzdelávacia činnosť prostredníctvom bohatého programu zameraného na študentov stredných i vysokých škôl.
 3. Technologický vývoj v oblastiach:
  – telekomunikáciísatelitnej navigácie,
  – diaľkového pozorovania Zeme,
  – nosných rakiet,
  – pilotovanej kozmonautiky,
  – a inžinierskejoperačnej činnosti.

ESA bola založená v roku 1975 podpísaním medzivládneho „Dohovoru o založení Európskej vesmírnej agentúry / The Convention for
the establishment of a European Space Agency“  s  hlavným sídlom v Paríži, a s technologickými centrami v Španielsku (astronomické centrum ESAC), Holandsku (technologické centrum ESTEC), Taliansku (centrum pre pozorovanie Zeme ESRIN) a Nemecku (operačné centrum ESOC a centrum pre výcvik kozmonautov EAC). Svoj kozmodróm GSC má ESA v štáte Francúzska Guyana v Južnej Amerike pri meste Kourou.

Momentálne je ESA tvorená 22 členskými štátmi (Belgicko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Maďarsko, Nemecko, Rakúsko, Grécko, Írsko, Luxembursko, Taliansko, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko a Spojené kráľovstvo), ktoré svojimi členskými príspevkami tvoria rozpočet ESA vo výške takmer 4 miliardy Eur ročne. Ostatné európske krajiny sa nachádzajú v rôznych fázach prípravy na členstvo (viď ďalej).  Pridruženými členmi ESA sú Slovinsko, Lotyšsko, Litva a Slovensko. Špeciálny štatút pridruženého člena má aj Kanada.

ESA spolupracuje na základe rámcovej dohody aj s Európskou úniou, a to na vybraných vesmírnych projektoch, predovšetkým na globálnom navigačnom satelitnom systéme Galileo, a na projekte pre monitorovanie životného prostredia Copernicus.

 

História spolupráce SR s ESA

Prvá fáza – štatút pozorovateľa (2010 – 2015)

V roku 2010 Slovenská republika podpísala s ESA rámcovú „Dohodu o spolupráci  / Cooperation agreement“, čím vstúpila do prvej etapy spolupráce s ESA. Na základe tejto dohody prebiehala medzi Slovenskou republikou a ESA vzájomná výmena informácií, účasť na školiacich programoch, výmena odborných pracovníkov a študentov, spolupráca pri organizovaní odborných seminárov a podobných podujatí. Slovenská republika je taktiež prizývaná ako pozorovateľ k rôznym rokovaniam ESA, predovšetkým na Radu ESA, ktorá je jej najvyšším riadiacim orgánom, ale i k špecializovaným poradným orgánom, napríklad pre satelitnú navigáciu, pozorovanie Zeme, a pod.

Druhá fáza – spolupráca v rámci programu PECS (2015 – 2022)

Slovensko vstúpilo do druhej fázy spolupráce podpisom medzinárodnej „Zmluvy o európskom spolupracujúcom štáteEuropean Cooperating State Agreement“ dňa 16.2.2015, čím sa zaviazalo financovať prístupový program PECS (Plán pre európske spolupracujúce štáty / Plan for Euroepan Cooperating States), ktorý slúži na prípravu štátu na plné členstvo v ESA. V rámci tohto programu sa slovenské výskumné a vývojové organizácie (výskumné ústavy, univerzity, firmy, atď.) uchádzali o financovanie projektov v oblasti výskumu vesmíru a vývoja kozmických technológií v rámci otvorených výziev PECS (Plán pre európske spolupracujúce štáty). V rámci tejto spolupráce bolo na implementáciu odporučených celkovo 68 projektov (v rámci otvorených výziev PECS i tzv. Top-down výziev). Celkový finančný príspevok SR do ESA za toto obdobie činil 14,5 mil. €, z čoho sa približne 80% vrátilo na Slovensko vo forme zakázok pre slovenské entity.

Tretia fáza – pridružené členstvo (13.10.2022 – )

Od 13. októbra 2022 je Slovensko pridruženým členom ESA. Pridružené členstvo (Associate Membership) SR v ESA bolo odsúhlasené v Národnej rade Slovenskej republiky dňa 6. októbra 2022 a zmluva o pridružení bola ratifikovaná prezidentkou SR 12. októbra 2022. Pridružené členstvo bude trvať počas nasledujúcich 7 rokov a nahrádza obdobie spolupráce v rámci programu PECS. Pridružené členstvo v ESA je intenzívnejšou a náročnejšou formou spolupráce, vďaka ktorej sa výrazne rozšíria možnosti pre slovenský vesmírny sektor zúčastňovať sa spoločných európskych projektov v rámci vybraných programov ESA.

 

Relevantná legislatíva pre oblasť vesmíru

 • Nariadenie (EÚ) č. 1285/2013. Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 1. (programy satelitnej navigácie Galileo a EGNOS)
 • Nariadenie (EÚ) č. 377/2014. Ú. v. EÚ L 122, 24.4.2014, s. 44. (program pozorovania Zeme Copernicus)
 • Rozhodnutie č. 541/2014/EÚ. Ú. v. EÚ L 158, 27.5.2014, s. 22. (iniciatíva Dohľad nad vesmírnym priestorom a jeho sledovanie – SST)
 • Oznámenie EK COM(2016) 705 final (Stratégia pre Európu v oblasti kozmického priestoru)
 • uznesenie vlády SR č. 524/2009 k návrhu na účasť SR na spolupráci s Európskou vesmírnou agentúrou
 • uznesenie vlády SR č. 840/2009 k návrhu na uzatvorenie Dohody medzi vládou SR a Európskou vesmírnou agentúrou o spolupráci vo výskume a využívaní kozmického priestoru na mierové účely
 • uznesenie vlády SR č. 579/2004 k návrhu na uzavretie Dohody o podpore, poskytovaní a používaní satelitných navigačných systémov GALILEO a GPS a príslušných aplikácii
 • Koncepcia vesmírnych aktivít v SR schválená 24. júna 2019 na Rade vlády SR pre VTI

 

Zmluvy medzi SR a ESA

Slovenská republika podpísala v roku 2010 rámcovú „Dohodu o spolupráci  / Cooperation agreement„, ktorá bola v roku 2015 nahradená  „Zmluvou o európskom spolupracujúcom štáteEuropean Cooperating State Agreement„.

V súčasnosti, od 13.10.2022, je platná Zmluva o pridružení medzi Slovenskou republikou a Európskou vesmírnou agentúrou/ Association Agreement between the Slovak Republic and the European Space Agency.

Zmysel zapojenia SR do spolupráce s ESA

Spolupráca s ESA má pre Slovenskú republiku niekoľko zásadných prínosov:

1. Zvyšovanie priemyselných kapacít na dodávku high-tech produktov a služieb
Programy ESA možno z hľadiska priemyslu považovať za medzištátne programy zamerané na zvyšovanie konkurencieschopnosti, transferu technológií a vznik inovácií v oblasti vesmírnych produktov a služieb, ktoré je možné po ich úspešnom osvojení si danou firmou použiť aj v čisto komerčných oblastiach – predovšetkým v telekomunikačných, navigačných, no i ďalších odvetviach. Výrazne to preto prospeje budovaniu vedomostnej ekonomiky. Poslanec Európskeho parlamentu Aldo Patriciello napríklad uviedol, že priemysel v oblasti kozmického priestoru vytvára len v Európe obrat vo výške 5,4 mld. EUR a zamestnáva viac ako 31 000 vysoko kvalifikovaných ľudí.

2. Zapojenie výskumných ústavov a univerzít do medzinárodných vedecko-výskumných projektov prvotriednej kvality
Vedecké programy ESA sú výsledkom celoeurópskeho vedeckého konsenzu v otázke aktuálnosti a užitočnosti vedeckých výsledkov. Mnohé vedecké výsledky realizované v rámci programov ESA sú preto globálneho významu, a jednotlivé projekty držia v mnohých prípadoch celosvetové prvenstvá. Zapojením slovenských vedeckých organizácií do týchto medzinárodných projektov preto napomôže ďalšiemu rastu výskumu v Slovenskej republike na svetovú úroveň.

3. Zvyšovanie záujmu mladej generácie o vedu a štúdium technických a prírodovedných smerov
Cielenými vzdelávacími programami a tréningovými aktivitami motivuje ESA stredoškolských i vysokoškolských študentov k ďalšiemu štúdiu fyziky, elektrotechniky, strojného inžinierstva, ale aj biológie či lekárskych vied. Široké spektrum činností ESA vyžaduje množstvo kvalifikovaných pracovníkov, ktoré ESA cielene vyhľadáva a zaškoľuje ich na svoje budúce aktivity.

 

Delegáti Slovenskej republiky v Európskej vesmírnej agentúre

Rada ESA (ESA Council)

Jana Rovňanová –  Head of Slovak Delegation (HoD)

Vedúca vesmírnej kancelárie

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky

Michal Brichta

Vedúci priemyselnej zložky vesmírnej kancelárie

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu

Iveta Rusinová

Vesmírna kancelária

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky

 

Administratívno-finančný výbor (AFC)

Anna Juríková

Vesmírna kancelária

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky

Juraj Pistovič

Vesmírna kancelária

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky

 

Výbor pre priemyselnú politiku (IPC)

Daniel Šagath

Priemyselná zložka vesmírnej kancelárie

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu

Anna Juríková

Vesmírna kancelária

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky

 

Poradná skupina Výboru pre priemyselnú politiku pre technologickú harmonizáciu (IPC-THAG)

Daniel Šagath

Priemyselná zložka vesmírnej kancelárie

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu

 

Pavol Valko

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Slovenská technická univerzita v Bratislave

 

Výbor pre medzinárodné vzťahy (IRC)

Peter Petian

Veľvyslanec s osobitným poslaním pre vedu a inovácie

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Iveta Rusinová

Vesmírna kancelária

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky

 

Programový výbor pre získavanie informácií o situácii vo vesmíre (SSA-S2P)

Ivan Dorotovič

Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo

Mária Hajduková

Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.

 

Programový výbor pre pozorovanie Zeme (PB-EO)

Peter Pastorek

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Šárka Horáčková

Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.

 

Poradná technická skupina Programového výboru pre pozorovanie Zeme pre údaje, prevádzku a vedu( PB-EO/DOSTAG)

Peter Pastorek

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Šárka Horáčková

Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.

 

Slovenská republika v pozícii pozorovateľa

Programový výbor pre satelitnú navigáciu (PB-NAV)

Gabriel Stančik

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Benedikt Badánik

Žilinská univerzita v Žiline

 

Poradné skupiny generálneho riaditeľa Európskej vesmírnej agentúry ESA

Poradná skupina pre vzdelávanie (ACE)

Iveta Rusinová

Vesmírna kancelária

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky

Lenka Tkáčová

Priemyselná zložka vesmírnej kancelárie

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu

 

Poradná skupina pre komunikáciu (ACC)

Iveta Rusinová

Vesmírna kancelária

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky

 

Lenka Tkáčová

Priemyselná zložka vesmírnej kancelárie

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu