Prvá výzva PECS

Prvá výzva PECS

Poznámka: pre lepšie pochopenie textu, prečítajte si prosím všeobecné informácie k projektovým výzvam.

Priebeh a výsledky výzvy

Prvá výzva na predkladanie projektov PECS bola v systéme EMITS uverejnená pod číslom AO8224 dňa 13.apríla 2015 a bola otvorená do 8. júna 2015. Samotnej výzve predchádzal jednodňový brífing, kde zástupcovia ESA odprezentovali podrobnejšie formálne a obsahové požiadavky na predkladanie projektov, a na ktorom záujemcovia o predkladanie projektov mohli bilaterálne s expertmi ESA konzultovať o vhodnosti resp. rámcovej akceptovateľnosti možných projektových zámerov. Tento brífing sa konal dňa 18.3.2015 v Bratislave, k dispozícii je aj prezentácia z brífingu.

Dňa 19.12.2018 sa konalo priebežné hodnotenie stavu ukončenia implementácie projektov I. PECS výzvy (tzv. “PECS Annual review”) za účasti expertov ESA.

Celkovo bolo v prvej výzve podaných 18 projektov, z čoho 7 bolo vybratých na financovanie. Dňa 1.decembra 2015 sa následne konal odborný seminár, na ktorom boli tieto víťazné projekty bližšie predstavené ich jednotlivými autormi. Poradie projektov usporiadala ESA podľa získaných bodov v rámci hodnotiacich kritérii.

Podporené projekty

Názov projektu Organizácia Typ aktivity Trvanie projektu
1 Simulating the cooling effect of urban greenery based on solar radiation modelling and a new generation of ESA sensors (SURGE) UPJŠ Košice A) Prípravné aktivity 24 mesiacov
2 Development of a Supporting Optical Sensor for High-Area-toMass-Ration Objects Cataloguing and Research (HamrOptSen) FMFI UK Bratislava,
Astronomical Institute Berne, CH
B) Výskumné a vývojové  aktivity 24  mesiacov
3 Novel magnesium composite for ultralight structural components (MagUltra) UMMS SAV Bratislava B) Výskumné a vývojové  aktivity 24  mesiacov
4 Development and preparation of a novel capacitive multiturn absolute rotary encoder for space applications (CAPMARE) CTRL s.r.o. Košice,
Active Space Technologies Berlin, DE
B) Výskumné a vývojové aktivity 24  mesiacov
5 Radiation induced terahertz wave and power generation in magnetic microwires (RIT) FEI STU Bratislava A) Prípravné aktivity 23  mesiacov
6 Feasibility study to observe ionospheric disturbances by one pixel UV detector UEF SAV Košice A) Prípravné aktivity 17  mesiacov
7 Space for Education, Education for Space (SEES) FEI STU Bratislava E) Informačné aktivity 24  mesiacov

Typy aktivít

Projekty mohli byť podávané v nasledovných témach (uvádzame v pôvodnom anglickom znení):

  1. Flight HW related to ESA missions (payloads or subsystems, satellite platform technologies or sensors, ..)
  2. R&D (technology demonstrations, industrial processes qualification/certification), SW & HW products
  3. Apps, products & services making use of space infrastructure (Galileo, Copernicus, …)
  4. Preparatory (paper studies, feasibility studies, market surveys, user requirements) related to ESA missions
  5. Education activities

Tieto témy boli ďalej obmedzené z hľadiska maximálneho možného rozpočtu, úrovne zrelosti technológie TRL ako aj preferovanom type nositeľa projektu (tzv. „prime contractor“):

Max budget per project  TRL* Leadership (prime contractor)
a) 400 kEur 3 – 5 Industry, for science missions also academia
b) 200 kEur 2 – 4 For TRL 3+ industry. Below TRL 3 also academia
c) 150 kEur 4+ Preferably industry
d)  50 kEur Any Academia or industry, but ESA missions related by Industry
e)  50 kEur Any Academia, industry or any other institution (university, NGO, …)

 

* Technology Readiness Level, tj. Úroveň zrelosti technológie. Počiatočným TRL sa rozumie úroveň pred začatím projektu, cieľové TRL sa má dosiahnuť dokončením projektu.