Tretia výzva PECS

Tretia výzva PECS

Poznámka: pre lepšie pochopenie textu, prečítajte si prosím všeobecné informácie k projektovým výzvam.

 

Termíny výzvy sú nasledovné:

  • 30. október 2017  –  zverejnenie výzvy v systéme EMITS
  • 12. január 2018  –  deadline na predkladanie projektov
  • marec 2018  –  vyhodnotenie žiadostí o financovanie projektov expertnou skupinou ESA
  • júl 2018  –  uzatvorenie zmlúv medzi ESA a úspešnými žiadateľmi

K tretej výzve bolo prijatých 13 žiadostí, ktoré boli predmetom hodnotenia.

Podporené projekty

Názov projektu Organizácia Typ aktivity Trvanie projektu
1 Laser Post-ionization Mass
Spectrometer Platform for
High Performance
Meteorite Analysis –
LaPoM2et
Medzinárodné
laserové centrum
B) Výskumné a vývojové aktivity 24 mesiacov
2 Preparation for ATHENA
Mission by establishing
Slovak research team
oriented to existing X-ray
Missions and AGN Study
Ústav výskumu
progresívnych
technológií
MTF STU
D) Prípravné aktivity 24 mesiacov
3 Improvement of European
capabilities for LEO objects
tracking with optical
passive sensors
FMFI UK B) Výskumné a vývojové aktivity 24 mesiacov
4 Slovak contribution to ESA-
JUICE mission:
Development of Anti-
Coincidence Module ACM
for Particle Environment
Package PEP
Ústav
experimentálnej
fyziky, SAV Košice
A) Letový
hardware
24 mesiacov
5 Sun sensor feasibility study
– recap
NEEDRONIX s.r.o. D) Prípravné aktivity 19 mesiacov
6 Sentinel 2 based support of
forest disturbance mapping
and monitoring
(Sen2ForMaM)
YMS, a.s. C) Vesmírne
aplikácie
24 mesiacov
7 SPACE::LAB – place to
attract, educate and involve
young generation in space
science and engineering
Ústav
experimentálnej
fyziky, SAV Košice
E) Edukačné
aktivity
24 mesiacov

Témy výzvy

Projekty môžu byť podávané v nasledovných témach (uvádzame v pôvodnom anglickom znení):

  1. Flight HW activities related to ESA missions (payloads or subsystems, satellite platform technologies or sensors, ..)
  2. R&D activities(technology demonstrations, industrial processes qualification/certification), SW & HW products
  3. Applications, products & services making use of space infrastructure (Galileo, Copernicus, …)
  4. Preparatory activities (paper studies: feasibility studies, market surveys, user requirements) related to ESA programmes
  5. Awareness and education activities

Tieto témy sú ďalej obmedzené z hľadiska maximálneho možného rozpočtu, úrovne zrelosti technológie TRL ako aj preferovanom type nositeľa projektu (tzv. „prime contractor“):

  Max budget per project  TRL* Leadership (prime contractor)
a) Flight HW 400 kEur 3 – 5 Industry, for space science missions also academia
b) R&D 200 kEur 2 – 4 For TRL 3 and higher, industry. Below TRL 3 also academia.
c)Apps, products & services 150 kEur 4+ Preferably industry
d) Preparatory   75 kEur Any Academia or industry, but ESA missions related by industry
e) Education  50 kEur Any Academia, industry or any other institution (university, NGO, …)

 

* Technology Readiness Level, tj. Úroveň zrelosti technológie. Počiatočným TRL sa rozumie úroveň pred začatím projektu, cieľové TRL sa má dosiahnuť dokončením projektu.

Doporučené ďalšie zdroje:

 

General Studies Programme

Technology Research Programme

Cosmic Vision (Space Science Programme)

Robotic Exploration

General Support Technology Programme

Earth Observation

GNSS Evolution Programme

Advanced Research in Telecommunications Systems (ARTES)