Termíny v súvislosti s 3. výzvou ESA PECS pre slovenské subjekty

Termíny v súvislosti s 3. výzvou ESA PECS pre slovenské subjekty
9. apríla 2018 MŠVVaM SR

V súlade so zmluvou o európskom spolupracujúcom štáte medzi Slovenskou republikou a Európskou vesmírnou agentúrou (European Cooperating State Agreement, tzv. ECS) bola dňa 30. októbra 2017 uverejnená 3. výzva k predkladaniu projektov v rámci programu ESA PECS (Third call for outline proposals under the plan for european cooperating states (PECS) in Slovakia – EXPRO PLUS (From 30/10/2017 to 12/01/2018 13:00:00, Act.Ref.: 17.179.03)).

Deadline predkladania projektov v rámci tejto výzvy bol 12. 1. 2018. Do termínu bolo na posúdenie odborníkmi ESA predložených 13 projektov.

V súčasnej dobe prebieha hodnotenie jednotlivých projektov. V priebehu apríla 2018 budú subjekty, ktoré zaslali svoj návrh na projekt informované o úspešnosti listom priamo z ESA. Do konca júna 2018 bude ukončená schvaľovacia procedúra úspešných projektov, čím bude môcť začať negociačný proces k zmluve medzi úspešným uchádzačom a Európskou vesmírnou agentúrou. Tento proces môže trvať až tri mesiace.