Vesmírna kancelária a slovenská vesmírna politika

Vesmírna kancelária a slovenská vesmírna politika
12. augusta 2021 MŠVVaM SR

Slovenská vesmírna kancelária

Dňa 1. 1. 2021 bola zriadená vesmírna kancelária na MŠVVaŠ SR uznesením vlády SR č. 635/2020 zo 7. októbra 2020. Vesmírna kancelária pozostáva z dvoch zložiek:

1) MŠVVaŠ SR, ktoré je zodpovedné za medzirezortnú politickú koordináciu a otázky medzinárodnej spolupráce v oblasti vesmírnych politík (Európska vesmírna agentúra – ESA, EÚ – Vesmírny program Únie, Horizont Európa, Výbor OSN pre mierové využívanie vesmíru – COPUOS).

Viac informácií o spolupráci SR s ESA, vesmírnych podujatiach, informáciách a o výzvach ESA nájdete na stránke slovenského kozmického portálu: https://slovak.space/.

2) Druhou časťou Vesmírnej kancelárie je jej „priemyselná zložka“, ktorú pokrýva agentúra ministerstva hospodárstva SARIO, ktorá sa zameriava najmä na rozvoj vesmírneho ekosystému a lokálnych či medzinárodných partnerstiev.

Viac informácií nájdete na: https://spaceoffice.sk/

Ak máte záujem na email dostávať pravidelné informácie o aktuálnom dianí v oblasti vesmírnych aktivít, prípadne zoznam najnovších výziev ESA, EÚ (EUSPA) či EUMETSAT, prihláste sa na odber na odkaze: https://www.sario.sk/sk/newsletter-slovenska-vesmirna-kancelaria

 

Slovenská vesmírna politika

Slovenská republika sa zapája do vesmírnych aktivít v medzinárodnom meradle na 3 úrovniach:

1.Európska únia

EÚ venuje osobitnú pozornosť problematike vesmíru, o čom svedčí aj ustanovenie budúceho Vesmírneho programu Únie a zriadenie Agentúry Európskej  únie pre vesmírny program, so sídlom v Prahe. EÚ si uvedomuje  potrebu podporovať rozvoj udržateľného európskeho vesmírneho sektora s cieľom uspokojiť dopyt budúcich generácií a zaručiť európsku konkurencieschopnosť. Uznáva rastúci strategický význam vesmírneho sektora, ktorý prechádza rýchlou transformáciou v dôsledku rastúcej ponuky vesmírnych produktov a služieb a dopytu po nich, ako aj technologických zmien a vzniku konceptu tzv. „New Space“ s novými aktérmi, širokou škálou aplikácií v rámci rozličných hospodárskych činností a väčších investícií súkromného sektora spolu s väčšími interakciami medzi vládami, a to aj prostredníctvom vesmírnych agentúr, medzivládnych organizácií, súkromného sektora, univerzít, výskumných organizácií, občanov a spoločnosti.

2. Európska vesmírna agentúra (ESA)

Pri implementácii európskej vesmírnej politiky zohráva nenahraditeľnú úlohu najmä Európska vesmírna agentúra (European Space Agency – ESA) – medzivládna výskumná a vývojová organizácia, ktorú v súčasnosti tvorí 22 členských krajín. ESA je po americkej NASA a ruskej ROSKOSMOS treťou najvýznamnejšou vesmírnou agentúrou sveta.

Vesmírny výskum a využívanie vesmíru predstavujú špičkovú oblasť vývoja sofistikovaných technológií v rôznych odvetviach, vrátane výroby pokročilých materiálov, biotechnológií, informačných a komunikačných systémov, ako aj sledovania environmentálnych zmien. Slovenská republika má v kozmických aktivitách a vo výskume vesmíru bohaté skúsenosti a tradície.

Slovenská republika v roku 2010 podpísala základnú rámcovú Dohodu o spolupráci s ESA (tzv. „Cooperation Agreement“), čím splnila podmienku 1. etapy spolupráce s ESA. Slovenská republika, zastúpená MŠVVaŠ SR, podpísala dňa 16. februára 2015 Zmluvu o európskom spolupracujúcom štáte medzi SR a ESA (tzv. „European Cooperating State Agreement“) a plán jej finančného plnenia tzv. PECS Charter, na základe ktorého sa SR zúčastňuje ESA programu PECS (Plán pre európske spolupracujúce štáty), čím sa dostala do 2. etapy spolupráce s ESA.

Zámerom spolupráce SR s ESA je podpora budovania slovenskej vesmírnej infraštruktúry (prepojenej na priemysel v spolupráci s akadémiou) formou projektov, ktoré zároveň posúvajú know-how a zvyšujú úroveň technologickej vyspelosti projektov (Technology Readiness Level – TRL) v oblasti vesmírnych aktivít na národnej úrovni.

Vzájomné vzťahy medzi SR a ESA upravuje aktuálne Zmluva o európskom spolupracujúcom štáte (ECS Agreement) z roku 2015, ktorej platnosť mala uplynúť 3. 2. 2021, avšak sa predĺžila o 18 mesiacov, t. j. do 3. 8. 2022. ESA v Záverečnej správe hodnotí 5 ročné pôsobenie SR v PECS  s  celkovo 39 podporenými projektmi vo výške 6 821 353,18 eur, z ktorých sa v projektoch  priamo vrátilo SR 5 443,802 eur, čo predstavuje cca 80 % vo forme priamej návratnosti na financovanie projektov slovenských subjektov. Okrem priamej návratnosti finančných prostriedkov má spolupráca s ESA nezanedbateľný vplyv na nepriamu návratnosť investovaných financií, čo posilňuje vedomostnú ekonomiku, zvyšuje hospodársky rast a tvorbu pracovných miest v SR.

Na základe preukázaného potenciálu SR v PECS výzvach boli identifikované oblasti, v ktorých sa môže SR rozvíjať v budúcom období v rámci účasti v nasledovných programoch ESA:

– GSTP (General Support Technology Programme) – Program všeobecnej technickej podpory.

– EOEP (Earth Observation Envelope Programme) – Program pozorovania Zeme.

– PRODEX (PROgramme de Développement d’Expériences scientifiques) – Program vývoja vedeckých experimentov – vedecký program ESA.

– S2P (Space Safety programme) – program bezpečnosti vesmíru (chápe sa v 3 oblastiach: 1) ako dohľad nad vesmírnym priestorom a jeho sledovaním (SST), 2) monitorovanie a predpoveď vesmírneho počasia, 3) sledovanie objektov a blízkosti Zeme.

Ďalšími možnými oblasťami sú biotechnológie a život podporujúce systémy vo vesmíre.

Na základe odporúčaní Komisie pre vesmírne aktivity SR, ako aj Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie, vláda SR uznesením č. 635/2020 zo 7. októbra 2020 odsúhlasila návrh na pokračovanie spolupráce SR s ESA vo forme pridruženého člena (Associate Member) a v porovnaní s predchádzajúcim obdobím vyčlenila takmer trojnásobne vyšší ročný finančný príspevok SR do ESA vo výške 4,5 milióna eur počnúc rokom 2021.

Cieľom budúcej spolupráce SR s ESA je asociované/pridružené členstvo v roku 2022, nakoľko táto náročnejšia forma spolupráce podporuje priemyselný rast krajiny a diverzifikuje ekonomiku smerom k oblastiam s vyššou pridanou hodnotou a to formou:

– vyššieho zapojenia priemyselných subjektov, rozšírením priemyselnej základne;  spoluprácou akadémie, VŠ  a firiem;

–  zvyšovania úrovne technologickej vyspelosti (tzv. TRL) projektov;

– tvorby produktov a služieb (od myšlienky k produktu) a hľadaním koncových užívateľov a zákazníkov, čím sa bráni odlivu mozgov a rozvíja sa medzinárodná spolupráca.

Zámerom Slovenskej republiky po ukončení platnosti ECS zmluvy, ktorá uplynie dňa 4. augusta 2022, je pokračovať v spolupráci s Európskou vesmírnou agentúrou vo forme pridruženého člena (Associate Member – AM).

Účasť SR v európskych vesmírnych aktivitách je potrebná aj vzhľadom na narastajúci význam vesmírnych technológií, aplikácií, produktov a služieb založených na vesmírnych dátach aj v nadväznosti na Vesmírny program Únie  alebo výzvy v oblasti vesmírneho výskumu rámcového programu pre výskum a inovácie Horizont Európa.

3. OSN

Slovenská republika je od roku 2001 členom Výboru Organizácie spojených národov pre mierové využívanie vesmíru (COPUOS), ktorý je jediným výborom OSN zaoberajúcim sa výlučne mierovým využívaním a skúmaním vesmírnych záležitostí. SR sa zúčastňuje na zasadnutiach výboru COPUOS a jeho vedecko-technického a právneho podvýboru.