Význam vesmírneho sektora v postkrízovej obnove Európy

Význam vesmírneho sektora v postkrízovej obnove Európy
9. júna 2020 MŠVVaM SR

V súvislosti so šírením nového typu koronavírusu SARS-COV-2 a následným prepuknutím globálnej pandémie ochorenia COVID-19 prijala Európska komisia sériu opatrení v záujme zabezpečiť plynutý a nepretržitý chod prevádzok vo vesmírnom sektore a priemysle.

Vesmírne technológie EÚ ponúkajú riešenia obnovy po kríze COVID-19 a k budovaniu odolnejších spoločností a hospodárstiev. Vesmírny sektor má významnú rolu pri riešení výziev súčasnosti: čerpanie prírodných zdrojov, klimatické zmeny a pomoc pri zmieňovaní prírodných katastrof (pandémie). Taktiež poskytuje príležitosti pre obnovu hospodárskeho rastu, tvorby pracovných miest a trvalo udržateľného rozvoja. Vesmírne aktivity majú tiež ekonomický potenciál pri podpore globálnej konkurencieschopnosti EÚ založenej na udržateľnom raste a vytvárajú predpoklad pre rozvoj inovatívnych malých a stredných podnikov a start-upov.

Obnova európskeho hospodárstva na základe Plánu obnovy pre Európu by mala byť založená na ochrane životného prostredia, zavádzaní obehového hospodárstva a podpore digitálnych a pokrokových technológií (nanotechnológie, kvantové technológie). Vesmírny priemysel a sektor v tejto súvislosti hrá kľúčovú úlohu. Môže prispieť k dosiahnutiu cieľov Európskej zelenej dohody, digitálnej transformácie a priniesť nové riešenia na zlepšenie priemyselnej odolnosti a strategickej autonómie EÚ.

Vesmír je spúšťač hospodárskeho rastu, poskytuje globálne odolné pripojenia, podporuje aplikácie a služby s pridanou hodnotou, ako sú navigácia, geografické služby a poskytuje hodnotné vesmírne dáta a informácie na vykonávanie politík a opatrení.

Investície do vesmíru vytvárajú okrem ekonomických vplyvov aj celý rad priamych a nepriamych výhod pre spoločnosť tým, že prispievajú k politikám a rozhodnutiam v oblasti riadenia. Pozorovanie Zeme, navigácia, telekomunikácie a vesmírne vedy majú mnohonásobné, ďalekosiahle a merateľné účinky, ale tiež mnoho nehmotných pozitívnych účinkov.

Po prepuknutí krízy COVID-19 sa ukázal prínos vesmírnych aktivít v podobe vesmírnych dát, ktoré umožnili vládam a súkromnému sektoru reagovať na následky pandémie a vytvárať nástroje na jej zvládnutie. Vesmírne programy GALILEO alebo Copernicus umožňujú konečným užívateľom napr. monitorovať pohyb na hraniciach členských štátov EÚ či merať zníženie skleníkových plynov v atmosfére EÚ ako dôsledok prijatých epidemiologických a protipandemických opatrení v Európe.

Vesmírne aplikácie a programy zároveň monitorujú znečistenie vzduchu a vody alebo analyzujú poľnohospodársku a priemyselnú aktivitu a sú tak dôležitým nástrojom pre EÚ a národné autority pri snahe o ochranu životného prostredia a boj proti klimatickým zmenám.