Koncepcia vesmírnych aktivít v SR

Koncepcia vesmírnych aktivít v SR
4. júla 2019 MŠVVaM SR

Dňa 24. júna 2019 bola Rade vlády SR pre VTI predstavená Koncepcia vesmírnych aktivít v SR z dielne MŠVVaŠ SR v spolupráci s relevantnými ministerstvami,  akademickou a podnikateľskou obcou. Údaje v koncepcii sú prevažne do roku 2018 a forma spolupráce s ESA v budúcom období bude závisieť od „Country Report“, ktorý pripravuje ESA v spolupráci s MŠVVaŠ SR v roku 2019.

Koncepcia je iniciatívnym materiálom MŠVVaŠ SR informatívnej povahy. Zámerom Koncepcie vesmírnych aktivít v SR je analyzovať stav vesmírnych aktivít v Slovenskej republike a do budúcna nájsť vhodnú formu ich udržateľného financovania a nadrezortného riadenia, ktorá by rešpektovala jednak prierezový charakter vesmírnych aktivít a taktiež by reagovala na nové vesmírne programy a výzvy EÚ, ako aj na nové podmienky spolupráce s Európskou vesmírnou agentúrou po roku 2020. Koncepcia je materiálom, ktorý by mal slúžiť ako východisko pre budúcu vesmírnu stratégiu Slovenskej republiky.

Anglická pracovná verzia : Koncepcia FINAL AJ